Referat Inwestycyjno-Techniczny - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Inwestycyjno-Techniczny

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 399
e-mail:

Kierownik
Mariusz Kurzeja

tel.: (+48) 77 40 49 399
e-mail:

Zakres działań:

Do zadań Referatu Inwestycyjno-Technicznego należy w szczególności:

 1. rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wzmacniania potencjału i rozwoju gminy,
 2. zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych na ternie Gminy,
 3. pełnienie funkcji inwestora, nadzór oraz rozliczanie inwestycji, dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych,
 4. egzekwowanie od wykonawców robót inwestycyjnych i remontowych należytego wykonania warunków umowy,
 5. przekazywanie zrealizowanych obiektów na rzecz właściwego podmiotu,
 6. sporządzanie szacunkowej wyceny zadań do realizacji w roku budżetowym,
 7. współdziałanie w przygotowywaniu przetargów na wybór wykonawców zadań przyjętych do planu rzeczowego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 8. przygotowywanie zbiorczej propozycji inwestycyjno-remontowej na podstawie złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu i inne jednostki organizacyjne Gminy dla potrzeb planu zadań rzeczowych Gminy na dany rok budżetowy,
 9. współudział w opracowywanych programach rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Gminy;
 10. opiniowanie celowości i koordynacja inicjowanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz mieszkańców Gminy inwestycji związanych  z infrastrukturą techniczną,
 11. przygotowywanie niezbędnych materiałów związanych ze współdziałaniem z zakładami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 12. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji na temat realizowanych zadań;
 13. ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych i przekazywanie informacji na stanowisko budżetowe,
 14. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych,
 15. nadzór merytoryczny nad wykorzystywaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 16. udział w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 17. współpraca w tworzeniu i aktualizacji kart realizacji zadań obronnych,
 18. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

Redakcja strony - Referat Inwestycyjno-Techniczny rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 11:38:35
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:38:38
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:38:35
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:38:35
Liczba odwiedzin: 1980