Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
Biuro nr 16
tel. 77 404 93 58

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek, do którego należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty:
 • Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wys. 1,4% ogólnej wartości ich sprzedaży w roku poprzednim,

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – wnosi w wys. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie nr rachunku 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001 lub w kasie urzędu w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19A za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji. Opłata skarbowa: za odwołanie – 5,00 zł za każdy załącznik – 0,50 zł.

Inne wskazówki, uwagi:

Przed wydaniem decyzji Burmistrz Miasta zasięga opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60 z późn. zm.)
 3. Uchwała nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Strzelce Opolskie
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 654
2020-01-07 09:24
Olewicz Magdalena
18.22KB
Oświadczenie o zaprzestaniu sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie o zaprzestaniu sprzedaży napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
2017-06-21 13:33
konto intracom
26.5KB
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż nap. alkoh. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż nap. alkoh.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
2018-07-05 10:41
Olewicz Magdalena
31KB
Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych detal, gastronomia Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych detal, gastronomia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
2017-06-21 13:32
konto intracom
34KB

Redakcja strony - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:27:33
 • Aktualizacja publikacji:Olewicz Magdalena2020-01-07 09:26:16
 • Wytworzenie publikacji:Olewicz Magdalena2020-01-07 09:26:12
 • Zatwierdzenie informacji:Olewicz Magdalena2020-01-07 09:26:12
Liczba odwiedzin: 2030