Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska

 

Szacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Rolnictwa,
Biuro nr 3, ul. Zamkowa 4
tel. 77 404 93 54

Wymagania i potrzebne dokumenty:

- wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (szuszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, osunięciem ziemi itp.) wraz z załącznikami.

Gdzie odebrać formularze: Referat Rolnictwa,
Biuro nr 3, ul. Zamkowa 4
Termin załatwienia odpowiedzi:

Na oszacowanie strat i sporządzenie dokumentów komisja gminna ma czas maksymalnie 2 miesiące od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, tj.:
a) od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
b) nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
c) nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód
w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo
d) nie później niż do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania– w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.


Następnie w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód, Komisja składa protokół z oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.
Natomiast protokół końcowy sporządzony w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw właściwa Komisja składa Wojewodzie w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód.

Inne wskazówki, uwagi:

Oszacowania zakresu i wysokości szkód dokonuje komisja powołana przez Wojewodę.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód musi zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później niż 10 dni roboczych od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w przypadku powodzi nie później niż 10 dni roboczych od ustąpienia wody.

Weryfikacja powierzchni upraw rolnych w oparciu o dane zawarte we wniosku złożonym do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego. Komisja ma prawo żądać od producenta rolnego przedstawienia wniosku „obszarowego”.

Do szacowania strat w uprawach przyjmuje się, że minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha jednolitej uprawy.

 

Odbiór protokołu może nastąpić w formie:

  •  osobiście przez wnioskodawcę
Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.2015 poz.187 ze zm.).

- „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę, dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę”, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 r.).

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek właściciela gospodarstwa Wniosek właściciela gospodarstwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
2019-02-07 09:13
Kusidło Jacek
151.91KB
Załącznik nr 1 Oświadczenie_o_plonach Załącznik nr 1 Oświadczenie_o_plonach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2019-02-07 09:13
Kusidło Jacek
166.05KB
Załącznik nr 2 oświadczenie_o_ilości_zwierząt Załącznik nr 2 oświadczenie_o_ilości_zwierząt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
2019-02-07 09:12
Kusidło Jacek
116.35KB
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
2019-02-07 09:12
Kusidło Jacek
98.04KB

Redakcja strony - Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kusidło Jacek2019-07-02 11:43:47
  • Aktualizacja publikacji:Kusidło Jacek2019-07-02 11:43:51
  • Wytworzenie publikacji:Kusidło Jacek2019-07-02 11:43:47
  • Zatwierdzenie informacji:Kusidło Jacek2019-07-02 11:43:47
Liczba odwiedzin: 721