Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”

Data publikacji: 2019-10-22

Ważne do:

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 14.10.2019r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, oznaczonych działkami nr nr 944 -k.m. 2, 528/3- k.m. 3, 528/4, 896, 904/14, 941- k.m. 4, 947/6, 952/4, cz. 942, cz. 953 -k.m. 5 i cz. 1065/9 - k.m. 6, o łącznej powierzchni geodezyjnie niewydzielonej ok. 1,2448 ha dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgi wieczyste Nr OP1S/00015200/8 i Nr OP1S/00042203/7 został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działki posiadają oznaczenie użytku dr.
Wadium w wymaganej wysokości wpłacone zostało przez jednego oferenta, który również zgłosił swoje uczestnictwo w przetargu i został zakwalifikowana do udziału w nim.
Roczny czynsz wywoławczy wynosił 2500zł (+23% VAT).
Dzierżawcą nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została Spółka Górażdże Cement S.A.
z siedzibą w Choruli ul. Cementowa 1, z rocznym czynszem w wysokości 2600,00 zł netto (słownie zł: dwa tysiące sześćset 00/100), do której doliczony zostanie podatek
VAT w stawce 23%.

 

Liczba odwiedzin: 14907