Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”

Data publikacji: 2019-09-20

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”oznaczonych działkami nr nr 944 -k.m. 2 528/3- k.m. 3, 528/4, 896, 904/14, 941- k.m. 4, 947/6, 952/4, cz. 942, cz. 953 -k.m. 5 i cz. 1065/9 - k.m. 6, o łącznej powierzchni geodezyjnie niewydzielonej ok. 1,2448 dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgi wieczyste Nr OP1S/00015200/8 i Nr OP1S/00042203/7. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działki posiadają oznaczenie użytku dr.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek przedmiotowe działki oznaczone są symbolami PG1 - tereny wydobywania kopaliny ze złoża, ZLP8 - tereny przeznaczone pod zalesienie.

Z uwagi na wielkość i cechy geometryczne przedmiotowych działek nie ma możliwości sytuowania samodzielnej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem podstawowym ustalonym w planie miejscowym.
W związku z powyższym nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.  

Zatem przetarg został ograniczony do podmiotów mogących zagospodarować niesamodzielne działki gminne zgodnie z ustaleniami planu miejscowego,
w celu eksploatacji i wydobywania wapieni triasowych ze złoża „Strzelce Opolskie I”, posiadających tytuł prawny do nieruchomości sąsiednich bądź dowód przyrzeczenia ich ustanowienia.

Roczny czynsz wywoławczy wynosi 2500zł (+23% VAT)

Przetarg odbędzie się 14 października 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej, I piętro).

Ustalony w przetargu czynsz obowiązywać będzie do czasu faktycznego podjęcia robót górniczych na przedmiotowym terenie. Po tym okresie wysokość czynszu zostanie zaktualizowana.
Wyłoniony w przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości korzystania
z działek w dotychczasowy sposób do czasu faktycznego podjęcia robót górniczych na przedmiotowym terenie.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:

  1. wpłacą wadium w wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego tj. kwoty 257 zł najpóźniej do godz. 1400 w dniu 09.10.2019r. przelewem na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
    w Strzelcach Opolskich Nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
  2. zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości sąsiednich bądź dowód przyrzeczenia ich ustanowienia oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej opisem : Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego
    w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2 (I piętro, sekretariat), najpóźniej do godz. 1500  w dniu 09.10.2019r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w dniu 11.10.2019r.

Z dzierżawcom wyłonionym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas nieoznaczony. Przekazanie nieruchomości gminnych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu dzierżawy przedmiotowych nieruchomości w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada na rzecz GZMK w Strzelcach Op. w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.

Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego  w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się
z regulaminem przeprowadzenia przetargów, który dostępny jest w siedzibie GZMK w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 1.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 (tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl).

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 10914