Dotyczące dzierżawy gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące dzierżawy gruntów

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Brzezinie, oznaczonej działką nr 58

Data publikacji: 2020-02-13

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości gminnej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę Nr 58 z mapy 1 o powierzchni 8,9000ha, położona w Brzezinie, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta Nr OP1S/00062020/6.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina, działka nr 58 oznaczona jest w przeważającej części symbolem P-5 – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i w niewielkiej części symbolem KDL-1 do KDL-6 – drogi klasy lokalnej.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 58 posiada oznaczenie użytku RIVb 5,0900ha, i RV-3,8100ha.
Nieruchomość wyznaczona do dzierżawy wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Dzierżawa gruntu nastąpi z przeznaczeniem na cele rolne na okres 3 lat.

Roczny czynsz wywoławczy wynosi 2.670zł brutto
Otwarcie ofert (część jawna przetargu) nastąpi w dniu 3 marca 2020r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej, I piętro)

I. Warunkiem udziału w przetargu jest :
1. Wpłata wadium w wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego tj. kwoty 223zł. w  terminie do dnia 02.03.2020r. na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. Nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Op. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
2. Złożenie oferty w terminie do dnia 02.03.2020r. w sekretariacie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Brzezinie oznaczonej działką nr 58”.
3. Obecność oferenta podczas otwarcia ofert na części jawnej przetargu.

II. Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego wraz z datą urodzenia albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą wraz z przedłożeniem aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej bądź z Krajowego Rejestru Sądowego,
2. oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani nie został wszczęty proces jego likwidacji lub wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
3. datę sporządzenia oferty,
4. kopię dowodu wpłaty wadium,
5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
6. oferowana wysokość czynszu rocznego brutto (wyższa od czynszu wywoławczego),
7. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wraz z adresem siedziby gospodarstwa,
8. oświadczenie o posiadanych gruntach dzierżawionych z zasobu gminy Strzelce Opolskie wraz z informacją o niezaleganiu w opłatach z tego tytułu,
9. oświadczenie o wielkości rodziny.

III. Kryteria wyboru ofert:

1. Młody rolnik – osoba prowadząca gospodarstwo rolne:
10 pkt - do 35 roku życia włącznie,
  0 pkt - powyżej 35 lat
Weryfikacja – data urodzenia rolnika (do wglądu dowód osobisty)

2. Gospodarstwo dzierżawcy znajduje się na terenie gminy:
10 pkt – rolnik z terenu gminy,
  0 pkt – rolnik z innego terenu
Weryfikacja – adres siedziby gospodarstwa

3. Odległość gospodarstwa od działki:
10 pkt - do 10 km
  0 pkt - powyżej 10km
Weryfikacja – pomiar w Systemie Informacji Przestrzennej od północno-zachodniego skraju dzierżawionego gruntu

4. Rolnik dzierżawi od gminy grunty rolne o powierzchni powyżej 3ha na cele rolne i nie zalega w opłatach:
10 pkt – jeżeli dzierżawi,
  0 pkt – jeżeli nie dzierżawi
Weryfikacja – historia dzierżaw – rejestr umów dzierżaw gminnych

5. Wielkość gospodarstwa:
20 pkt – od 10 do 30ha
15 pkt – od 30 do 50ha
10 pkt – od 50 do 70ha
  5 pkt – od 70 do 90ha
Weryfikacja – wniosek obmiarowy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W przypadku uznania złożonych ofert za równorzędne Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2
tel. 774619907 lub 77 4619908.

Liczba odwiedzin: 14852