Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kazimierza Wielkiego

Data publikacji: 2019-12-13

Ważne do:


 

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującej działki nr 5145/1 z mapy 15, nr 4994/101 i nr 5152/13 z mapy 25 o ogólnej pow. 0,9326ha. Dla działek nr 5145/1 i nr 4994/101 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw OP1S/00064045/1, natomiast dla działki nr 5152/13, prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw OP1S/00014622/5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. działka nr 5145/1 stanowi użytek Ps III, działka nr 4994/101 stanowi użytek PsIV , natomiast działka nr 5152/13 stanowi użytek dr. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogi publicznej ul. Kazimierza Wielkiego.
W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW1, a przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Dla działki nr 5145/1 Inwestor winien uzyskać w drodze decyzji zezwolenie właściwego organu na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wyłączenie przedmiotowego gruntu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłat z tego tytułu.
Z dniem 12.12.2019r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 

  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.180.000 zł. netto (+ 23% VAT)

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 118.000 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 12.02.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 87804