Dotyczące najmu lokali użytkowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące najmu lokali użytkowych

III ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Krakowskiej 32-34 w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2020-01-10

Ważne do:

DYREKTOR GMINNEGO ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 32-34, składającego się z 5 pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 85,04m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 10,77m2.
Lokal wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz etażowe ogrzewanie węglowe. Najem lokalu nastąpi w istniejącym stanie technicznym.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-usługowa, niekolidująca z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi 15zł + 23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020r. o godz. 11.00 w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich (sala, II piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.500zł, najpóźniej do dnia 27.01.2020r. przelewem na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 32-34”.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto GZMK.

Lokal będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu w siedzibie GZMK lub telefonicznie tel. 77- 461-99-10. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem umowy najmu oraz regulaminem przeprowadzenia przetargów, które dostępne są w siedzibie GZMK w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 1.
Najemca lokalu zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.
Z osobą wyłonioną w drodze przetargu, jako Najemcą przedmiotowej nieruchomości, zostanie zawarta stosowna umowa najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczony na poczet przyszłego czynszu najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz GZMK w Strzelcach Op. w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2
(tel. 77- 461-99-09 lub mail: k.zielinska@gzmk.strzelceopolskie.pl).

 

Liczba odwiedzin: 43638