Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa stacji transformatorowej i linii 15 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-02-26

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i poz. 1629) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z elektroenergetyczną linią kablową 15 kV na terenie oczyszczalni ścieków, przewidzianej do realizacji w Strzelcach Opolskich przy ul. Czereśniowej 7, na częściach działek ozn. nr ewid. gruntu 1028/2 i 1028/3.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 24 i 25; informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344) w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1700 w poniedziałek, 730÷1530 od wtorku do piątku, w terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 lutego 2019 r.

 BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2019-02-27 08:48
Wolańska Magdalena
240.77KB
Liczba odwiedzin: 50313