Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji transformatorowej i linii 15kV na terenie oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-02-07

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 6.02.2019 r. na żądanie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, wszczęto

p o s t ę p o w a n i e    a d m i n i s t r a c y j n e

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z elektroenergetyczną linią kablową 15 kV na terenie oczyszczalni ścieków, przewidzianej do realizacji w Strzelcach Opolskich przy ul. Czereśniowej 7, na częściach działek ozn. nr ewid. gruntu 1028/2 i 1028/3.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 24 i 25 (informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344) w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-17.00 w poniedziałek, 7.30÷15.30 od wtorku do piątku, w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i poz. 1629) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 lutego 2019 r.

BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2019-02-08 09:15
Wolańska Magdalena
210.05KB
Liczba odwiedzin: 50394