Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa budynku domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-11-14

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 4.11.2019 r. na żądanie Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, wszczęto

 

p o s t ę p o w a n i e    a d m i n i s t r a c y j n e

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku domu przedpogrzebowego, przewidzianej do realizacji na terenie cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej, na działce ozn. nr ewid. gruntu 3569/8.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 24 i 25 (informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344) w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1700 w poniedziałek, 730÷1530 od wtorku do piątku, w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 listopada 2019 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2019-11-14 11:36
Wolańska Magdalena
208.98KB
Liczba odwiedzin: 50397